slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. انواع دندان درد نشانه چیست؟

    انواع دندان درد نشانه چیست؟

    درد شبانه یا موقع استراحت معمولاً نشانه به عصب رسیدن دندان است که نیاز به عکس وعصب کشی یا درمان ریشه دارد بعضی مواقع بعد از عصب کشی دندان باز درد دارد مخصوصاً در برخورد با دندان مقابل یا هر ضربه دیگر که نشانه بلند بودن ماده پر کردگی یا...

    ادامه مطلب....